Hyper Sonic In Sonic 2

Sử dụng bàn phím để điều khiển trò chơi.

Trò chơi tương tự